300+ ಅ,ಬ,ದ,ಸ,ಶ,ತ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು | Kannada Henu Makkala Hesaru

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು | Kannada Henu Makkala Hesaru

ಮತ್ತು ಆ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ಅದ್ವಿಕಾ
 2. ಅಮಾಯಾ
 3. ಆರುಷಿ
 4. ಅಯೋನಾ
 5. ಅಂಜಲಿ
 6. ಆಧ್ಯಾ
 7. ಅಧೀರಾ
 8. ಅರನಾ
 9. ಅನಿತ
 10. ಆರತಿ
 11. ಅಜೀತಾ
 12. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ
 13. ಅಕಶಾ
 14. ಅರೂಪ
 15. ಆಷಾ
 16. ಅಸೀನ
 17. ಅಮಯ
 18. ಅಕ್ಷರಾ
 19. ಅನಜಾ
 20. ಅರ್ಶ
 21. ಅರಿನಾ
 22. ಅಕ್ಷಯಾ
 23. ಅಗಣ್ಯ
 24. ಆಂತಿ
 25. ಅಲೇಶಾ
 26. ಅನಿಷಿ
 27. ಆಯತಾ
 28. ಅಂಶುಲಾ
 29. ಆಂಚಲ
 30. ಆನ್ಯ
 31. ಆರೋಹಿ
 32. ಅಮಿಷಾ 
 33. ಅನಿಶಾ
 34. ಆಯುಷಿ
 35. ಅನಿಕಾ
 36. ಅಂಕಿತಾ
 37. ಆಶ್ವಾ
 38. ಆಂಚಲ
 39. ಅಕ್ಷತಾ
 40. ಅನಾಪಿ
 41. ಆರ್ಯಾ
 42. ಅನ್ಯಾ
 43. ಆದೀತ್ರಿ
 44. ಆವ್ಯಾ
 45. ಆಯುಷಿ
 46. ಅನ್ವಿ
 47. ಅನಿಕ್ಷಾ
 48. ಐಶಿನಿ
 49. ಅದಿತಿ
 50. ಅಂಶಿಕಾ
 51. ಆಹ್ವಾ
 52. ಆಶ್ರಿ
 53. ಆರಾಧ್ಯಾ
 54. ಅರಸಿ
 55. ಆಶಿಕಾ
 56. ಅವಿಕಾ
 57. ಆಭಾ
 58. ಅನಿಹಾ
 59. ಆನಂದೀ
 60. ಅಚಲಾ
 61. ಆಕೃತಿ
 62. ಅಂಜನಿ
 63. ಅಮಾರಿ
 64. ಅತಾಸೀ
 65. ಅಸೀತಾ
 66. ಅರವಿ
 67. ಆರ್ಯ
 68. ಆಧ್ಯಾ
 69. ಆಶಿ
 70. ಅಮಿತಿ
 71. ಅರುನಿ
 72. ಅಂಜೂ
 73. ಅನ್ವಿಕಾ
 74. ಆಕ್ಷಯಾ
 75. ಅಪರಾ

Also Read – 7 ವಿವಿಧ ಪಾಯಸ ರೆಸಿಪಿಗಳು | Different types of payasa recipe in Kannada

ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ಬೃಂದಾ
 2. ಭವತಿ
 3. ಬಿನಾ
 4. ಬ್ರಿತಿ
 5. ಬ್ರಿಜಾ
 6. ಭವ್ಯಾ
 7. ಭುವಿ
 8. ಭೀನಿ
 9. ಬಾನಿ
 10. ಭಾನವಿ
 11. ಭೂಮಿ
 12. ಬ್ರಿಂದಾ
 13. ಭುವಿಕಾ
 14. ಭಾವನಾ
 15. ಭವಾನಿ
 16. ಭೂಮಿಕಾ
 17. ಬಾನಿ
 18. ಬಬಿತಾ
 19. ಭವಿಷಾ
 20. ಭಾಗ್ಯ
 21. ಭಗಿನಿ
 22.  ಭವ್ಯ
 23. ಭಾರವಿ
 24. ಭೂಮಿ
 25. ಭಾವಿಸಿ
 26. ಬೀನಾ 
 27. ಭಾರವಿ
 28. ಬ್ರಿಂದಾ
 29. ಭಾವಿಕಾ
 30. ಭೂಪಾಲಿ
 31. ಬಿಂಕಾ
 32. ಬೀನಲ
 33. ಭಾಮಾ
 34. ಬರಿಷಿ
 35. ಬಿನು
 36. ಬೃಂದಾ ,
 37.  ಭವ್ಯಶ್ರೀ
 38. ಬಿಲವಾನಿ
 39. ಬಿಮಾ
 40. ಭಾವಿತಾ
 41. ಬನಿತಾ
 42. ಭಾಗ್ಯವಿ
 43. ಭಾರ್ಘವಿ
 44. ಭಾವ್ಯಾ
 45. ಭಾವುಕತಾ
 46. ಭಿಮಾಂಶಿ
 47. ಬರ್ನಾಲಿ
 48. ಬನೀನಿ
 49. ಬಾವರಿ
 50. ಭೂಮಿಜಾ
 51. ಭಾನುನಿ 
 52. ಬಿಜಲಿ
 53. ಬಂಶಿಕ
 54. ಬೂಮಿ
 55. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ
 56. ಭುವಾ
 57. ಬಿಂಧ್ಯಾ
 58. ಬಿನಿತಾ
 59. ಭದ್ರಾ
 60. ಭಾಜುನಾ
 61. ಬಾವನ್ಯ
 62. ಬವಿಶ್ವಾ
 63. ಭವ್ಯಶ್ರೀ

Also Read – 7 ವಿವಿಧ ಸಾಂಬಾರ ರೆಸಿಪಿಗಳು | Different types of sambar recipes in Kannada

ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ದೇವಯಾನಿ
 2. ಧನ
 3. ದಯಾನಿತಾ
 4. ದಿತ್ಯ
 5. ದಿಪ
 6. ಧೀಪತಾ
 7. ದೇಬಜಾನಿ
 8. ದ್ವಿತಿ
 9. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ
 10. ದ್ವಿತಾ
 11. ದೀಕ್ಷಿಕಾ
 12. ದೀಕ್ಷಿಕಾ
 13. ದೇವದರ್ಶಿನಿ
 14. ದೀಪಾಶ್ರಿ
 15. ದಿಪನ್ವಿತಾ
 16. ದೇಬರ್ಪಿತಾ
 17. ದಿವ್ಯಾಂಶ
 18. ದೀಪಕಲಾ
 19. ಧ್ವನಿ
 20. ದಿಗೀಷಾ
 21. ದಿಪ್ತಿಕಾ
 22. ದಿವ್ಯಾನಾ
 23. ದ್ರಿಶಾ
 24. ದೇಬಪ್ರಸಾದ
 25. ದಿಕ್ಷಿತ
 26. ಧನ್ಯತಾ
 27. ದಯಾತ್ರೆ
 28. ದರ್ಪನಾ
 29. ದನುಂಸೀಯಾ
 30. ದರ್ಪನಿಕಾ
 31. ದೇವಿ
 32. ದಿತ್ಯಾ
 33. ದರ್ಶಿಕಾ
 34. ದೇಬೀತಾ
 35. ದಿಫೀಹಾ
 36. ಧಾರೂನಿ
 37. ಧ್ಯಾನಾ
 38. ಧಿಶನಾ
 39. ದ್ವಿಜಾ
 40. ದಕ್ಷಾಯನಿ
 41. ದಿವ್ಯಾಂಶಿ
 42. ದಯಾ
 43. ದರ್ಶನಿ
 44. ದರ್ಶಿತಾ
 45. ದೇವಿ
 46. ದರ್ಶನಾ
 47. ದಧೀಚಿ

Also Read – 9 Different Types of Rice Recipes in Kannada

ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ಸಂಜಿತಾ
 2. ಸೋನಿ
 3. ಸೋಹನಾ
 4. ಸುಗಿತಾ
 5. ಸುವಿತಾ
 6. ಸುಭಗಾ
 7. ಸವಿನಿ
 8. ಸುದೇವಿ
 9. ಸಂಸ್ಕೃತಿ
 10. ಸುಷಿತಾ
 11. ಸುವರ್ನಾ
 12. ಸಮಿಕ್ಷಾ
 13. ಸುಪ್ರಿಯಾ
 14. ಸಮಿರಾ
 15. ಸುಗೌರಿ
 16. ಸೇಓನಾ
 17. ಸಹಜ
 18. ಸೇಹಾ
 19. ಸಂಚಿತಾ

Also Read – 50+ Relationship sad quotes in Kannada | Love Failure Images

ಶ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ಶ್ರೇಯಶಿ
 2. ಶ್ರೇಯಾ 
 3. ಶಿವಾ
 4. ಶನಿಕಾ

ತ ಅಕ್ಷರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು

 1. ತನವಿ
 2. ತನಿಷಾ
 3. ತಿಅನಾ
 4. ತಕ್ಷಿಕಾ
 5. ತೇಜಸ್ವಿನಿ
 6. ತಾನ್ಯಾ
 7. ತರುನಿಕಾ
 8. ತ್ರಿನೇತ್ರ
 9. ತನುಲತಾ
 10. ತುರನ್ನಾ
 11. ತುಷಿತಾ
 12. ತನುಶ್ರಿ
 13. ತಾರಲಿ
 14. ತನಿಖಾ
 15. ತ್ರಯಾತಿ
 16. ತ್ರಿಗುಣಾ
 17. ತ್ವರಿತಾ
 18. ತ್ರಿವೇಸಿ
 19. ತಪಸ್ವಿ
 20. ತಮ್ಮನಾ
 21. ತಾನುಸ್ಯ
 22. ತೇಜ

300+ Kannada Girl babay names for newborn babies, Commnet below if you need more

Also Read – ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಉಪಯೋಗಗಳು | Flax Seeds in Kannada Uses

Leave a Reply