100+ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ | Kannada Padagalu Artha

ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ – ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ಪದ್ಯ- ಪಾಠ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇರುವುದರಿಂದ ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪದಗಳಗೆ ಅರ್ಥ ವಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಗುತ್ತದೆ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಹಲಾವರು ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತ,ಓದುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ.

Kannada Padagalu Artha
Kannada Padagalu Artha

Also Read – 60+ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | Kannada samanarthaka padagalu

100+ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು list | Kannada Padagalu Artha list pdf

Sl.Noಕನ್ನಡ ಪದಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ
1ಕ್ಷಾಮಬರ
2ಮುಸುಕುಅವರಿಸು
3ಕಂಪುಪರಿಮಳ, ಸುವಾಸನೆ
4ಛಾಯೆನೆರಳು
5ಕೂಟಸಂಗ, ಜೊತೆ
6ರೋದನಅಳು
7ವಿಧುಷಕಹಾಸ್ಯಗಾರ
8ಕವಳತುತ್ತು, ಅನ್ನ
9ರಹಸ್ಯಗುಟ್ಟು
10ಯೋಗ್ಯತೆಅರ್ಹತೆ
11ಅಮಾತ್ಯಮಂತ್ರಿ
12ವೀಕ್ಷಿಸುನೋಡು
13ಸಂಸ್ಕಾರಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯ
14ಮನಸ್ತಾಪದ್ವೇಷ
15ಸಹಸ್ರಸಾವಿರ
16ಬಾಜುಪಕ್ಕ, ಬದಿ
17ಸಪೂರತೆಳ್ಳಗೆ
18ಮೂಲಹುಟ್ಟು
19ಎರವಲುಸಾಲ
20ಜಿಗುಟುಅಂಟು
21ಜನ್ಮರಹಸ್ಯಹುಟ್ಟಿನ ಗುಟ್ಟು
22ಗಡದ್ದಾಗಿಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ
23ಸಿದ್ದಂತಾನಿರ್ಣಯ,ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಷಯ
24ಹಾಯಾಗಿಹಿತವಾಗಿ
25ಜೋನ್ಪುಮಂಪರು, ತುಕಡಿಕೆ
26ಕಿರಲು ಧ್ವನಿಕರ್ಕಶಕಂಠ
27ಪರವನಾಗಿಅನುಮತಿ
28ನಿಳಉದ್ದ
29ಧೃತಿಗೇಡುಧ್ಯೇರ್ಯಗುಂದು
30ನುಣುಪುನಯ
31ಉಜ್ಜುತಿಕ್ಕು
32ಉಪ್ಪುಕಾಗದಉಸುಕು ಕಾಗದ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್
33ದಂಡಿಗೆಮರದ ಹಿಡಿ
34ಬೆರಗುಆಶ್ಚರ್ಯ
35ಪ್ರಪಾತಕಡಿದಾದ ಕೊರಕಲು,ಜಲಪಾತ
36ಹರಿದ್ವಾರಹಿಮಾಲಯದ ದ್ವಾರ
37ಭಾಸವಾಗುತೋರಿ ಹೋಗು
38ಹವ್ಯಾಸಿಅಭ್ಯಾಸಿ, ಆಸ್ಕತಿವುಳ್ಳವನು
39ಕುಗ್ರಾಮ್ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ
40ಪಾರಾಯಣಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಓದುವುದು
41ಮೋಕ್ಕಮ್ತಂಗುವ ಸ್ಥಳ, ಬೀಡು
42ವಿಸ್ಮಯಆಶ್ಚರ್ಯ
43ಸಂಚಾಕರಕೇಡು, ಆಪತ್ತು
44ಕಮ್ಮಟಕಾರ್ಯಾಗಾರ
45ಪ್ರಸಾಧನಅಲಂಕಾರ
46ಸಂಕೇತಗುರುತು
47ಪ್ರತೀಕಪ್ರತಿರೂಪ
48ವಂಗಬಂಗಾಳ
49ಜಂಗಮಮೂರ್ತಿಶೈವ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಂಚಾರಿ
50ಅಂಕಿತವಾಗುಗುರುತು ಮಾಡು
51ಚಂದಾವಂತಿಗೆ
52ವಗ್ಯೆರೆಇತ್ಯಾದಿ
53ಅನುಯಾಯಿಹಿಂಬಾಲಕ
54ಬೈರಾಗಿವೀರಕ್ತ
55ಮಿತವ್ಯಯಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು
56ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾನೂನ
57ಸಂವಸ್ತರವರ್ಷ
58ನಿಸರ್ಗಪ್ರಕೃತಿ
59ಪುಳಕರೋಮಾಂಚನ
60ವಾರಶಿಸಮುದ್ರ
61ಮೀಸ್ನಾನ ಮಾಡು
62ಪುನೀತಪವಿತ್ರ
63ಪುಂಜಸಮೂಹ
64ಪುಷ್ಪ ರಾಗಹೂಬಣ್ಣ
65ನಗ್ನಬೆತ್ತಲೆ
66ರಾರಾಜಿಸುಶೋಭಿಸು
67ರಸಿಕನವರಸಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು
68ಅವಜ್ಞೆಅಲಕ್ಷಯ
69ಸಾಕ್ಷಿರುಜುವಾತು
70ತಳಿವಂಶ
71ವಿಖ್ಯಾತಿಕೀರ್ತಿ
72ಸಂಕೇತಗುರುತು
73ಮುಂಗಾನ್ಕೆಮುನ್ನೊಟ
74ಸಂಸ್ಕಾರಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
75ಅನುಭೂತಿಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ತಿಳಿವು
76ಅನುಭಾವಿಆತ್ಮನುಭವಾ ಉಳ್ಳವನು
77ಅಭಿಮತಅಭಿಪ್ರಾಯ
78ಶ್ಲಾಘನೆಹೊಗಳಿಕೆ
79ಹೇರಾಸೆದೊಡ್ಡ ಅಸೆ
80ಅಜರಾಮರಶಾಶ್ವತ
81ವರ್ಷಮಳೆ
82ಹೊಕ್ಕಾಗಸೇರಿದಾಗ
83ಬತ್ತುಒಣಗು, ನೀರಿಲ್ಲದಾಗು
84ಪ್ರಯೋಜನಲಾಭ, ಉಪಯೋಗ
85ಇಂಗಿಸುಹಿರುವಂತೆ ಮಾಡು
86ಪೋಲುವ್ಯರ್ಥ
87ತಡೆಒಡ್ದು
88ಪ್ರಕೃತಿಕಾಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ
89ಪೂರ್ವಜರುಹಿಂದಿನವರು
90ನೈಸರ್ಗಿಕಸ್ವಭಾವಿಕ
91ಶೇಖರಣೆಸಂಗ್ರಹ
92ಭುಗರ್ಭಭೂಮಿಯ ಒಳಮ್ಮೆ
93ಕುಸಿಕುಗ್ಗು
94ಬಡಾವಣೆವಿಸ್ತರಣ
95ಋತುವರ್ಷದ ಎರಡೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿ
96ಪ್ರಜ್ಞೆಪೂರ್ವಕತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ
97ಗುಂಡಿತಗ್ಗು, ಕುಳಿ
98ಸೈಸರಿ
99ನಗದುಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ
100ಧೂರಸ್ತಿರಿಪೇರಿ
101ಮಂದಿಜನ
102ಪರಂಪರಿಕಪ್ರನ್ಪರೆಯಿಂದ ಬಂದದು
103ಉಲಿವುಸದ್ದು, ಮಾತು
104ಕಾಡುಮಿಕಕಾಡುಪ್ರಾಣಿ
105ನೆರೆಗುಂಪು ಸೇರು
106ಪ್ರಾತಕಾಲಮುಂಜಾನೆ
107ಕೊಡಬಿಂದಿಗೆ
108ಸಂದಿಓಣಿ
109ಕುಟುನಂಬಹೆಂಡತಿ, ಸಂಸಾರ
110ವ್ಯಾದಿಕಾಯಿಲೆ
111ಭಾದೆನೋವು
112ಅಡಕಲಕೋಣೆಅಡುಗೆಮನೆ
113ಚೊಚಿಲ್ಲಮೊದಲು
114ಪಾಡಸಾಲೆಜಗುಲಿ
115ಶಯನಮಲಗುವಿಕೆ
116ಮಡಿಶುಭ್ರ, ಆಚಾರ
117ಬಿಡಾರತಂಗುವ ಸ್ಥಳ
118ಸನ್ನಿದ್ಯಾಹತ್ತಿರ
119ಮೀಸಲು ನೀರುಮಡಿನೀರು
120ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಘನತೆ,ಸ್ಥಾಪನೆ

Kannada Padagalu meaning basically known as Kannada Padagalu Artha, These Kannada Padagalu is more important as they are asked in many KPSC exams and other government competitive exams. So in order to help Karnataka government job seekers here, we provided 100+ Kannada Padagalu Artha. You get these 100+ Kannada Padagalu list pdfs from our telegram channel.

Also Read – Kannada Gadegalu with explanation in Kannada |ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು

Leave a Reply