ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Tatsama Tadbhava in Kannada list PDF

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Tatsama Tadbhava in Kannada list helps you to prepare for your Karnataka governament exam like FDA,SDA very easily.

Tatsama Tadbhava in Kannada list PDF
Tatsama Tadbhava in Kannada list PDF

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದಗಳು | Tatsama Tadbhava Padagalu

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತತ್ಸಮಗಳೆಂದೂ, ರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತದ್ಭವಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ತತ್ಸಮ ಎಂದರೇನು?

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತತ್ಸಮಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಉದಾಹರಣೆ

  • ತತ್ – ಅದಕ್ಕೆ
  • ಸಮ – ಸಮಾನವಾದದು

ತದ್ಭವ ಎಂದರೇನು?

ಸಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಅಲ್ಪಸಲ್ಪ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತದ್ಭವ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಉದಾಹರಣೆ

  • ತತ್ – ಅದಕ್ಕೆ
  • ಭವ – ಹುಟ್ಟಿದುದು

ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Tatsama Tadbhava in Kannada List

100+ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ | Tatsama Tadbhava in Kannada list pdf

Sl No ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ
1ಪೋಸಹೊಸ
2ವಿದ್ಯೆಬಿಜ್ಜೆ
3ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಕುಮಿ
4ಪದ್ಮಪದುಮ
5ದೆಸೆದಿಶಾ
6ಪತ್ತುಹತ್ತು
7ರಕ್ತರಕುತ
8ವ್ಯಾಮೋಹವಿಮೋಹ
9ಬೀರವೀರ
10ಮಾಣಿಕ್ಯಮಾಣಿಕ
11ಕೀರ್ತಿಕೀರುತಿ
12ದಾಂಟುದಾಟು
13ವೈರಾಟವಿರಾಟ
14ಗೂಗೆಗೂಬೆ
15ಪಗೆಹಗೆ
15 ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Also Read – 60+ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | Kannada samanarthaka padagalu

ನಮ್ಮ telegram ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our telegram channel for daily kannada articles.

ನಮ್ಮ facebook ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our facebook group for daily kannada articles.

16ಯೋಗಿಜೋಗಿ
17ವಿಷಬಿಷ
18ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ
19ಕಾವ್ಯಕಬ್ಬ
20ಕೆಳೆತನಗೆಳೆತನ
21ವೈಶಾಖಬೇಸಿಗೆ
22ಕ್ಷಣಚಣ
23ಹರೆಯಪ್ರಾಯ
24ಸಂಜೆಸಂಧ್ಯಾ
25ಆಸ್ಪತ್ರೆಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
26ರಸ್ತೆರಾಸ್ತಾ
27ಕುಬ್ಬಕುಬುಜ
28ಶಕುಂತಲಾಶಕುಂತಲ
29ಹಾಲುವಾಲು
30ಭಕುತಿಭಕ್ತಿ
30 ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Also Read – 100+ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ | Kannada Padagalu Artha

ನಮ್ಮ telegram ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our telegram channel for daily kannada articles.

ನಮ್ಮ facebook ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our facebook group for daily kannada articles.

31ಮುಖಮೊಗ
32ಸ್ಪರುಷಪರುಷ
33ಜನುಮಜನ್ಮ
34ಲತೆಲತಾ
35ಜವಯವ
36ಲಕ್ಕಲಕ್ಷ
37ರಾಜರಾಯ
38ನವೆಸವೆ
39ಸಿಲುಬೆಶಿಲುಬೆ
40ಹರಣಪ್ರಾಣ
41ಅತುಮಆತ್ಮ
42ದಿಟ್ಟಿದೃಷ್ಟಿ
43ಗಾಳಗಾಣ
44ಹೊತ್ತುಪುತ್ತೂ
45ಘಂಟೆಘಂಟಾ
45 ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Also Read – Top 30 Amazing facts in Kannada Language

ನಮ್ಮ telegram ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our telegram channel for daily kannada articles.

ನಮ್ಮ facebook ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our facebook group for daily kannada articles.

46ಗೇಯುಗೇಯೆಮ್ಮೆ
47ಬೈದ್ಯವೈದ್ಯ
48ಸೋಕುಸೋಂಕು
49ಪಕ್ಷಿಹಕ್ಕಿ
50ಆಗಸಆಕಾಶ
51ವರುಷವರ್ಷ
52ಸಕ್ಕದಸಕ್ಕರೆ
53ಪುಸ್ತಕಹೊತ್ತಿಗೆ
54ಸಂಸ್ಥೆಸಂಸ್ತಾ
55ಪಸಿಹಸಿ
56ರನ್ನರಾತ್ತೂನ್ನ
57ಕತಾಕತೆ
58ಯಶಜಸ
59ಘುಕಗೂಗೆ
60ದರಾಧರೆ
60 ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Also Read – Kannada Gadegalu with explanation in Kannada |ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು

ನಮ್ಮ telegram ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our telegram channel for daily kannada articles.

ನಮ್ಮ facebook ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ Join our facebook group for daily kannada articles.

61ವೀರಬೀರ
62ಪರೀಕ್ಷಿಸುಪರೀಕಿಸು
63ಅಗ್ನಿಅಗ್ಗಿ
64ಬನ್ನಬವಣೆ
65ಶಿರಸಿರ
66ವೇಷವ್ಯಾಸ
67ಪಯಣಪ್ರಯಾಣ
68ಆತ್ಮಆತುಮ
69ಬೀಜಬಿತ್ತ
70ಜ್ವಾಲಜ್ವಾಲೆ
71ಧ್ವನಿದನಿ
72ವಿಧಿಬಿದಿ
73ಸಂತೋಷಸಂತಸ
74ಆಶ್ಚರ್ಯಅಚ್ಚರಿ
75ಸಹಸ್ರಸಾವಿರ
76ಶಾಲಾಶಾಲೆ
77ದಯಾದಯೆ
78ವೇಳಾವೇಳೆ
79ನಿದ್ರಾನಿದ್ದೆ
80ಗಂಗಾಗಂಗೆ
80 ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Tatsama tadbhava in Kannada usually known as ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಪದಗಳು. These are basically a part of Kannada grammar which are asked in various government competitive exams like SDA, FDA exams of Karnataka. So we made a tatsama tadbhava words list in Kannada pdf | ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವಗಳ ಪಟ್ಟಿ which you can get from our telegram channel

Also Read – ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು | Kannada gadegalu with explanation | Kannada Proverbs

Leave a Reply