ವಿರುದ್ದಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | Opposite Words in Kannada

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | Opposite Words in Kannada – ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವು ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಉದಾ : ಸತ್ಯ – ಅಸತ್ಯ

Opposite Words in Kannada List
Opposite Words in Kannada List

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | Opposite Words in Kannada List

Sl.Noಪದಗಳುವಿರುದ್ದಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು
1ಹಿಂಸೆಅಹಿಂಸೆ
2ಮಾನಅಪಮಾನ
3ನ್ಯಾಯಅನ್ಯಾಯ
4ಧರ್ಮಅಧರ್ಮ
5ಆಸಕ್ತಿನಿರಾಸಕ್ತಿ
6ವಿವೇಕಅವಿವೇಕ
7ಅರ್ಥಅನರ್ಥ
8ಸಬಲದುರ್ಬಲ
9ಶ್ರೇಷ್ಠಕನಿಷ್ಠ
10ಹಾಸ್ಯಅಪಹಾಸ್ಯ

Also Read – 60+ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು | Kannada samanarthaka padagalu

11ಮೌಲ್ಯಅಪಮೌಲ್ಯ
12ಪ್ರಸ್ತುತಅಪ್ರಸ್ತುತ
13ಗೌರವಅಗೌರವ
14ಜ್ಞಾನಿಅಜ್ಞಾನಿ
15ಲಾಭನಷ್ಟ
16ಉನ್ನತಿಅವನತಿ
17ಧೈರ್ಯಅಧೈರ್ಯ
18ಕಷ್ಟಸುಖ
19ಹಗಲುರಾತ್ರಿ
20ಮೇಲೆಕೆಳಗೆ

Also Read – 100+ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ | Kannada Padagalu Artha

21ದೂರಹತ್ತಿರ
22ಹಿಂದೆಮುಂದೆ
23ಪ್ರಾಚೀನಅವಾರ್ಚಿನ
24ಕೀರ್ತಿಅಪಕೀರ್ತಿ
25ಹುಟ್ಟುಸಾವು
26ಸೂರ್ಯೋದಯಸೂರ್ಯಸ್ತ
27ಮುಂಭಾಗಹಿಂಭಾಗ
28ಮುಖ್ಯಅಮುಖ್ಯ
29ಹಳತುಹೊಸತು
30ಆಸೆನಿರಾಸೆ

Also Read – ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು | Kannada gadegalu with explanation | Kannada Proverbs

31ನೀತಿಅನೀತಿ
32ಹಗುರಭಾರ
33ಸಾಹಸದುಸ್ಸಾಹಸ
34ಗುಣದುರ್ಗುನ
35ನಗುಅಳು
36ಮುಡಿಅಡಿ
37ಬರಲಿಹೋಗಲಿ
38ಪಾಪಪುಣ್ಯ
39ಗರ್ವನಿಗರ್ವ
40ಪೂರ್ಣಅಪೂರ್ಣ

Also Read – Kannada Gadegalu with explanation in Kannada |ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು

41ಜನನಮರಣ
42ಕತ್ತಲುಬೆಳಕು
43ಬೇಕುಬೇಡ
44ಆಗಮನನಿರ್ಗಮನ
45ಶಾಂತಿಅಶಾಂತಿ
46ಸಹನೆಅಸಹನೆ
47ನೋವುನಲಿವು
48ದೃಷ್ಠಿಅದೃಷ್ಠಿ
49ಧೀರಅಧೀರ
50ಅಸುರಸುರ

Opposite Words in Kannada are commonly known as ವಿರುದ್ದಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು, where a word is opposite to another word in the form of their meaning for example Opposite Words in Kannada like in whose opposite word is out. These Opposite Words in Kannada are commonly asked in various government competitive exams, so we made Opposite Words in Kannada list. You can get this ವಿರುದ್ದಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು list from our telegram channel.

Also Read – ಭಾರತದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಬಂಧ pdf | ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇತಿಹಾಸ

Leave a Reply